پاسخ مسابقات کانال آموزش مجازی

پاسخ سوال مسابقه اول

ساختار جمله مثبت

subject+(modal verb)+main verb+object+place adverb+time adverb

.I (am) playing soccer at school this year

ساختار جمله منفی

modal verb+not

.I’m not playing soccer at school this year

ساختار جمله سوالی

 • ساختار جمله  yes/no question

modal verb در ابتدای جمله قرار می گیرد

?Are you playing soccer at school this year

 • ساختار جمله information question

کلمه پرسشی در ابتدا سپس فعل کمکی (modal verb) و بقیه جمله

?Where are you playing soccer this year

پاسخ سوال مسابقه دوم

 

ترتیب کلمات در جملات خبری در زبان انگلیسی به صورت زیر است :

قید زمان + قید مکان + قید حالت + مفعول + فعل اصلی + قید تکرار + فعل کمکی+ فاعل

He usually speaks English clearly in the class everyday.

ممکن است همه جملات انگلیسی تمام قسمت هایی که در فرمول آمده را نداشته باشند.بنابر این هر قسمتی که در جمله موجود بود طبق فرمول سر جای خود قرار می گیرد.مثلا جمله بالا فعل کمکی ندارد.

 

انواع کلمات

فاعل می تواند یک ضمیر فاعلی اسم یا اسم خاص باشد. مثل :

I / he / she / it / we / you / they / John / Mary / Ali / my brother / the students / your friend………….

مفعول نیز می تواند یک ضمیر مفعولی یا یک اسم یا یک اسم خاص باشد.مثل :

Me / you / him / her / it / us / you / them ……………

یادآوری : فاعل یا مغعول می تواند قبل از اسم صفت هم داشته باشند.مثل :

my old friend / the large house / an expensive car ……………

افعال کمکی افعالی هستند که می توان با آنها جمله را سوالی و منفی کرد.مثل :

am / is / are / was / were / can / could / may / might / must / should / will / have / has / had ………….

افعال اصلی : به هر فعل غیر از افعال کمکی فعل اصلی می گویند. مثل :

walk / work / speak / teach ……………

قید های تکرار میزان تکرار عمل را در واحد زمان نشان می دهند. این قید ها عبارتند از :

always / usually / often / sometimes / seldom / never

قید های حالت معمولا پسوند ly دارند و فعل را توصیف می کنند. مثل :

slowly / quickly / carefully / carelessly / clearly / loudly …………..

نکات

1-اگر جمله فقط شامل افعال to be و صفت باشد در این صورت صفت به جای مفعول بعد از فعل قرار می گیرد. مثال:

he is happy.

the room was small.

2-اگر جمله سوالی باشد با یک فعل کمکی با کلمه پرسشی مثل what / who / when و……..شروع می شود. مثال :

what was she studying in the class?

پاسخ سوال مسابقه سوم

زمان حال ساده : Simple Present Tense

شکل مثبت : Affirmative Form

(مصدر بدون to)+فاعل

برای ساختن زمان حال ساده در انگلیسی to مصدر را حذف می کنیم و فعل را برای فاعل های مختلف صرف می نماییم.

مثال :

to work کار کردن

جمع                                                              مفرد

کار می کنیم.                .we work                            کار می کنم.                 .I work

کار می کنید.                 .you work                          کار می کنی.                .you work

کار می کنند.                .they work                          کار می کند.(مذکر)          .he works

کار می کند.(مونث)         .she works

کار می کند.(غیر انسان)   .It works

نکته : باید توجه داشته باشیم که در زمان حال ساده اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد یعنی فاعل he, she, it یا نام مربوط به یک انسان , یک حیوان یا یک شیء باشد فعل آن جمله s می گیرد و اگر فعل به یکی از حروف s , sh , ch , o , x, z ختم شود es می گیرد. اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد و فعل به y ختم شود , چنانچه قبل از y حرف صدا داری مانند u,o,i,e, a نباشد , حرف y به ies تبدیل می شود ولی اگر قبل از y حرف صدا داری وجود داشته باشد آن فعل فقط s می گیرد.

مثال :

او بازی می کند.                      .she plays

مری تلاش می کند.                .Mary tries

فعل سوم شخص مفرد در زمان حال ساده s و یا es می گیرد و آن هم فقط در جملات مثبت , در صورتیکه جمله منفی و یا سوالی باشد هرگز از s یا es استفاده نمی گردد.

مثال :

او به زیبایی پینگ پنگ بازی می کند.               .He plays ping pong beautifully

 

فعل have بعد از  سوم شخص مفرد تبدیل به has می شود و فعل be (بودن) در زمان حال ساده بعد از I تبدیل به am و بعد از سوم شخص مفرد تبدیل به is و بعد از they , you ,we تبدیل به are می شود.

افعال کمکی have to , must , could, can, would ,will , might , may , should , shall, need , dare , ought to حرف s نمی گیرند و فعل بعد از آنها نیز s نمی گیرد.

مثال :

او ممکن است دیر به مهمانی بیاید.                      .he may come late to the party

او می تواند خیلی خوب شنا کند.                         .she can swim very well

شکل سوالی و منفی :

برای سوالی کردن جملات زمان حال ساده دو فعل کمکی do و does را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم. بدین ترتیب که از does برای سوم شخص مفرد و برای سایر ضمایر از do استفاده می شود.

 

برای منفی کردن زمان حال ساده از دو فعل کمکی do , does با کمک کلمه ی not استفاده می گردد بدین ترتیب که از does برای سوم شخص مفرد و برای سایر ضمایر از do استفاده می گردد.

مثال :

من می خوانم.(شکل مثبت)                .I read

من نمی خوانم.(شکل منفی)              .I don’t read

آیا من می خوانم؟(شکل سوالی)          ?Do I read

 

نکته: “s” سوم شخص در حالت سوالی و منفی حذف می گردد.

مثال :

او می آید.(مثبت)                        .he comes

آیا او می آید؟(سوالی)                 ?does he come

نه , او نمی آید.(منفی)                .no, he doesn’t come

 

موارد کاربرد زمان حال ساده :

زمان حال ساده برای بیان اعمالی که همیشه تکرار می شوند و به صورت عادت درآمده باشند به کار می رود.

مثال:

من هر روز به مدرسه می روم.                         .I go to school everyday

 

برای بیان حقیقتی که عمومیت داشته باشد.

مثال :

زمین به دور خورشید می گردد.              .the earth goes round the sun

 

برای بیان انجام عملی که در آینده نزدیک صورت گیرد مشروط بر آن که قید زمان آینده حتما در جمله ذکر گردد.

مثال :

او فردا به اینجا می آید.                    .he comes here tomorrow

 

نویسندگان مطبوعات برای مهم و با ارزش جلوه دادن موضوعات , عناوین روزنامه ها را به زمان حال ساده بیان می کنند.

 

ارتش ایتالیا عقب نشینی می کند.                             .Italian Army withdraws

(عقب نشینی کرد.)

 

نکته : اگر یکی از قیدهای تکرار مانند frequently, always, rarely , seldom, never , sometimes , generally , usually , often در جمله وجود داشته باشد فعل آن جمله معمولا حال ساده است.

 

محل قرار گرفتن قیدهای تکرار در جملات انگلیسی بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی می باشد.

مثال :

او اغلب تنها به اینجا می آید.                      .he often comes here alone

او معمولا دیر نمی آید.                              .she doesn’t usually come late

او همیشه در کلاس انگلیسی صحبت          he always speaks English in the

می کند.                                                                           .classroom

آیا او همیشه در کلاس انگلیسی صحبت      does he always speak English in the

می کند؟                                              ?classroom

پاسخ سوال مسابقه چهارم

فرمول زمان حال استمراری :

(present continue)

فاعل + فعلtobe+ فعل ing + مفعول +ادامه جمله (که شامل قید حالت قید مکان قید زمان)میباشد.
در زمان  حال استمراری نمیتوان از قید های تکرار استفاده کرد.

فرمول ساده زمان حال استمراری به شکل ذیل میباشد:

 فعل ing + am/is/are+فاعل

He is working

با قید زمان مثل:

she is watching  the TV now.

He is working at the moment.

کاربرد:

1- براي بيان عملی که هم‌اکنون جريان دارد:

 

She is watching the TV now.

He is  working at the moment.

2- برای بيان عملی يا موقعيتی که در حال حاضر در حال وقوع مي‌باشد، اما الزاماً در همين زمان صحبت کردن در حال رخ دادن نيست:

I’m reading an exciting book.

He is learning Japanese.

( مثلاً در جمله‌ اول، شخص گوينده ممکن است در همين لحظه مشغول مطالعه کتاب باشد و يا اينکه ممکن است منظورش اين باشد که مدتی است مشغول مطالعه کتاب است ولی هنوز تمام نشده است.)

3- برای بيان قراری تعيين شده در آينده نزدیک:

 

I am meeting him at the park  tomorrow

 

4- برای بيان كار يا شرايطی موقتی:

I’m living in a small flat now, but I’m trying to find a better one.

در حال حاضر در يک آپارتمان کوچک زندگی می‌کنم، اما دارم سعی می‌کنم يک بهترش را پيدا کنم.

 

نكاتی در مورد هجی (افعال ing   دار)

1- افعالی که به يک e ختم می‌شوند، آن e حذف می‌شود:

come,coming           take,taking               write,writing

استثنا: being ،که e حذف نمیشود.

ولی در مورد افعالی که به ee   ختم می‌شوند، اين قاعده صدق نمی‌کند:

 agree,agreeing             see,seeing            

2- در افعال يک بخشی (يک هجايی) که دارای يک حرف صدادار و يک حرف بی‌صدا می‌باشند، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود:

 running, stopping , getting 

ولی چنانچه  حرف بی‌صدایآخر y يا  w باشد، تکرار نمی‌شود:

showing, enjoying

اگر کلمه چند بخشی باشد مثل   prefer  و غیره آنگاه حرف بی صدا را به شرطی تکرار میکنیم که تکیه صدا بر روی بخش انتهایی کلمه  باشد.

prefer/preferring

اگر تکیه صدا بر روی بخش انتهایی کلمه نباشد حرف بی‌صدا را تکرار نمیکنم

مثل :

Visit/visiting

نکته: در انگلیسی بریتانیایی افعالی که به l ختم میشوند در موقع افزودن ing تکرار میشوند (خواه تکیه صدا بر روی بخش انتهایی باشد خواه نباشد)

مثل:

Travel/Travelling
cancel/cancelling

نکته:
از بعضی از افعال مثل
have , want , need , like  و… نمي توان بصورت ing استفاده کرد و فقط باید بصورت حال ساده استفاده شود.

 

 تغییرات: تغییرات زمان
حال استمراری با استفاده از افعال کمکی (
am,is,are)صورت میگیرد. برای منفی کردن کافی است not بین to be و فعل ing قرار بگیرد.

She is not watching the TV.

She isn’t watching the TV.

They are not watching the TV.

برای سوالی کردن to be قبل از فاعل قرار میگیرد.

Is she watching the TV?

Are they watching the TV?

قید های زمانی که ممکن است با حال استمراری به کار روند عبارتند از

Now , At present ,  At the moment ,  For the time being.

پاسخ سوال مسابقه پنجم

زمان گذشته ساده:

(simple past)

برای بردن جمله ای از زمان حال به گذشته باید قید زمان، فعل کمکی، یا فعل اصلی جمله را به زمان گذشته ببریم.

I go to Esfahan every month.                حال
I went to Esfahan last month.            گذشته
I can help you.                                     حال
I could help you.                               گذشته
I do that.                                              حال
I did that.                                          گذشته

فرمول ساده زمان گذشته ساده : فاعل + مصدر بدون to+علامت گذشته:
فاعل + فعل با قاعده /فعل بی قاعده ( بصورت گذشته)

I played.                                    گذشته
I did not/didn’t play.           منفی گذشته
Did he play?             سوالی گذشته ساده

1- برای بیان عملی بکار میرود که در گذشته و زمان مشخصی و یا غیر مشخص اتفاق افتاده و به پایان رسیده است.
.We came last week
.I met her

2- برای بیان کارهايی که پشت سرهم در يک ماجرا يا داستان و یا مطالب کلی می‌آيند:

I walked into my room and sat down. Suddenly I heard a noise coming from outside. I got up and went towards the window….

3-  برای بيان عادت یا شرايطی در گذشته و یا تکرار عملی در گذشته بکار میرود.

When he was a child, they lived in a cottage in the jungle.

He always carried a basket.                                                       .او همیشه ( عادت داشت ) یک سبد حمل می کرد

Every day he walked in the jungle to….

We swam a lot in the summer.                                                                               . در تابستان خیلی شنا کردیم

                                        .When I was in high school, I went to the movies twice a week
وقتی که در دبیرستان درس می خواندم هفته ای دو بار به سینما میرفتم.

زمان گذشته ساده با ago :
زمان گذشته ساده اغلب با عباراتی که حاوی کلمه ago هستند بکار می رود.
مثال:

I visited my uncle a long time ago.                                              .من عمویم را خیلی وقت پیش دیدم
He finished school three years ago.                                              .او مدرسه را 3 سال پیش تمام کرد

قیدهای متداول در زمان گذشته ساده :
ago

Last

yesterday

طرز ساختن: افعال از نظر شکل گذشته شان در انگلیسی به دو دسته تقسیم میشوند

1_ افعال با قاعده ، افعال با قاعده در زمان گذشته ed میگیرند.
مثل :   I work 》I worked
نکته: اگر فعل با قاعده به e ختم شده باشد برای تبدیل به گذشته تنها d اضافه میشود.
مثل:    I close که میشود I closed

1- اگر فعل با قاعده به y و ختم شود و قبل از آن یک حرف بی صدا آمده باشد هنگام اضافه کردن ed به فعل y تبدیل به i میشود مثل I study که میشود I studied ولی اگر فعل به y و w ختم شود و حرف با صدا قبل از y و w قرار گرفته باشد y و w تبدیل به i نمیشوند مثل : stay که فقط ed میگیرد. Stayed و Row که میشود Rowed .

یک استثنا وجود دارد day که میشود daily. و همچنین باید توجه داشت که گذشته افعال ذیل به چه صورت است و آنها را به خاطر سپرد.

pay /paid lay/laid say/said

نکته : حروف صدار شامل e,u,i,a, o میباشد و بقیه حروف بی صدا هستند.
2- اگر فعل با قاعده تک سیلابی باشد و به حرف بی صدایی ختم شده باشد که حرف ما قبل آن صدادار است هنگام اضافه کردن ed به فعل حرف بی صدای آخر تکرار میشود
مثل I stop که میشود I stopped
اگر کلمه چند بخشی باشد مثل permit و غیره آنگاه حرف بی صدا را بشرطی تکرار میکنیم که تکیه صدا بر روی بخش انتهایی کلمه باشد
permit/permitted
اگر تکیه صدا روی بخش پایانی کلمه نباشد حرف بی صدا را تکرار نمیکنیم مثل:
happen/happened
اگر دو حرف صدادار وجود داشته باشد مثل Look   cook   seat و غیره حرف بی صدای آخر تکرار نمیشود.
Looked     cooked     seated

نکته: در انگلیسی بریتانیایی افعالی که به l ختم میشوند در موقع افزودن ed تکرار میشوند (خواه تکیه صدا بر روی بخش انتهایی باشد خواه نباشد)
مثل:
travel / travelled          cancel/cancelled
اگر کلمه به دو حرف بی صدا ختم شده باشد در موقع افزودن ed تغییری نمی کند مثل :
help/helped                 start/stated

2_ افعال بی قاعده
1- بعضی از افعال بی قاعده بطور کل در زمان گذشته تغییر شکل می دهند.
مثل:
I go 》I went
2- بعضی دیگر از افعال بی قاعده در زمان گذشته اصلا تغییر شکل نمی دهند و تنها با توجه به قید زمان جمله میتوان حال یا گذشته بودن آنها را تشخیص داد مثل :
I cut my hair 》I cut my hair yesterday
نکته: s سوم شخص مفرد در زمان گذشته وجود ندارد.
He helped me clean my room

نکته: تنها فعل جمله در زمان گذشته تغییر می کند نه مصدر مثل :
She wants to study English
She wanted to study English

فعل کمکی تعیین شده برای زمان گذشته ساده که فعل کمکی مشخص شده در جمله ندارد Did میباشد که استفاده میشود، با did سوالی و با did not/didn’t منفی میشود. حال اگر در جمله فعل کمکی مشخص شده داشته باشیم تغییرات با فعل کمکی مشخص آمده در جمله صورت میگیرد.

تغییرات : اگر در جمله فعل کمکی آمده باشد برای انجام تغییرات از همان فعل کمکی استفاده میکنیم در شکل منفی Not بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی قرار میگیرد و در شکل سوالی فعل کمکی قبل از فاعل در اول جمله، و در شکل منفی سوالی فعل کمکی بعلاوه Not در اول جمله قبل از فاعل قرار میگیرد.
مثل:
.She could take you
.She couldn’t take you
? Could she take you
?Couldn’t she take you
ولی اگر در جمله فعل کمکی نیامده باشد برای انجام تغییرات از did استفاده و فعل جمله را تبدیل به مصدر بدون to می کنیم.( دستور استفاده مثل بالا که جای could با did عوض میشود)
مثل:

She comes to my house .                    حال ساده
She didn’t come to my house.                 گذشته
Did she come to my house?                    سوالی
Didn’t she come to my house?

Tobe:
در زمان گذشته  was , were صرف میشود که هریک بشکل ذیل است:

I was          you were          he,she,it/was
We were     you were          they were

اگر در جمله ای were, was آمده باشد تغییرات آن جمله با استفاده از همین افعال صورت میگیرد مثل:

She was absent yesterday.
She wasn’t absent yesterday.
Was she absent yesterday?
Wasn’t she absent yesterday?

بحث استفهامی ( wh) که در اول جمله قرار میگیرند

Why did your father leave the office earlier yesterday?                                     چرا دیروز پدرت دفتر رو زودتر ترک کرد؟

Because he had to go hospital to visit my grandfather.        . بخاطر اینکه مجبور بود برای ملاقات پدر بزرگم بره بیمارستان

 

قیدهای تکرار: Always ,usually, often و غیره مورد استفاده قرار میگیرند مثل:

They were often here.
He never came to my house.
I was often late for the school.

پاسخ سوال مسابقه ششم

زمان حال کامل       The Present Perfect tense

فرمول :
فاعل + have/has+قسمت سوم فعل+ادامه جمله
I/you/we/they 》have finished.
He/she/it 》has done.

قسمت سوم فعل یا اسم مفعول که اگر با قاعده باشد ed و یا d ( اگر فعل به e ختم شود فقط d ) ميگرد و اگر بی قاعده باشند شکل فعل تغییر میکند یا مثل قسمت دوم ویا مثل قسمت اول و دوم فعل است که باید مطالعه و بخاطر سپرده شود.

I have cut my fingers.
I have written.
He has met my father before.

مواقع استفاده :
1- برای بیان عملی استفاده میشود که در گذشته نامعین اتفاق افتاده است :

He has met my father before.

2- برای بیان عملی که در گذشته شروع شده،طول کشیده و به زمان حال رسیده است:

My brother has been sick for 3 days.
I have studied English at this institute since last year.

توضیح :اگر بخواهیم به طول زمان اشاره کنیم از حرف اضافه for استفاده میکنیم و اگر بخواهیم به نقطه شروع اشاره کنیم از حرف اضافه since استفاده میکنیم مثل دو جمله بالا.
3- براي بيان عملی که در گذشته انجام شده ولی اثر و نتیجه آن تا زمان حال باقی مانده و مشاهده میشود.اگر بخواهیم از آن چیز یا کار حرف بزنیم از ساختار حال کامل استفاده میشود و اگر از اثر باقی مانده اش در زمان حاضر بخواهیم حرف بزنیم از زمان حال ساده یا حال استمراری استفاده میشود :

I have written to Ali, so he knows what’s happening now.
I’ve made a cake. Would you like some?

4- از زمان حال کامل غالبا برای دادن خبر استفاده میشود در مورد چیزهای جدیدی که روی داده است:

The prime minister has arrived in Washington for talks with the president.

5- وقتی خبری را میدهیم اتفاقی است که در گذشته افتاده و پایان یافته است اما حالا که خبر آن را می دهیم از زمان حال کامل باید استفاده کنیم و چنانچه بخواهیم در مورد جزئیات آن اطلاع بدهیم می بایست زمان گذشته ساده را به کار ببریم.
پس اول خبر با زمان حال کامل داده می‌شود یعد جزئیات آن با زمان گذشته ساده ادا میگیرد:

The prime minister has met business leaders.They taked for four hours.

نکته: برای این کاربرد زمان حال کامل اغلب قبل از اسم مفعول از just (به معنی همین الان، تازه) استفاده می شود.

I have just finished work.                 .من همین الان کارم را تمام کردم

نکته: با عبارات it’s the first time یا it’s the second time و غیره باید از زمان حال کامل استفاده شود.

This is the first time I’ve driven a car.

از ever و never در حال کامل استفاده میشود که معنی تا حالا را میرساند Never در جملات در جواب پاسخ و یا جمله خبری می آید و معنی تا حالا را دارد و جمله را منفی میکند و ever در جملات سوالی و منفی بکار میرود و به معنی تا حالا ميباشد :

Has Amy ever been to Japan?                   آیا امی تا حالا از ژاپن دیدن کرده است؟
She has never been to Japan.                     .او تا حالا از ژاپن دیدن نکرده است
He hasn’t ever been in Japan.
He has never been in Japan.

تکته : ever در حال کامل مثبت که در جمله قبل از آن یک صفت عالی آمده باشد نیز به کار میرود:

This is the best book that I have ever read.

منفی حال کامل : برای منفی کردن not بعد از have قرار میگیرد:

They have not arrived.

سوالی کردن حال کامل : have اول جمله قرار میگیرد :

Have they arrived?

حال کامل را می توان با اصطلاحاتی مانند ever, never , once , many times,  , before , so far ,  just , already, recently As, yet و امثال آن مورد استفاده قرار دهیم.

مثال ها:

I have invited them so far.
He has just painted this chair.
I have seen that movie twenty times.
I have recently sold my car.
I think I have met him once before.

There have been many earthquakes in California.

Have you read the book yet?

Nobody has ever climbed that mountain.
I have already spoken with him.
A: Has there ever been a war in the United States?
B: Yes, there has been a war in the United States .

عباراتی مثل yesterday, last month, two years ago و غیره که تمرکزشان روی گذشته است می باشد، ولی تمرکز زمان حال کامل روی زمان کنونی است نه گذشته که تمام شده است. بنابراین از چنین عباراتی نباید استفاده کرد.

ولی می توانیم از کلمات و یا عباراتی که اشاره به این نکته که هنوز چیزی تمام نشده است دارند استفاده کنیم

I haven’t seen Reza today.                                 .من رضا رو امروز ندیده ام

Brian has visited his family this week.                 .برایان این هفته از خانواده اش دیدن کرده است

تکته: برای داستانها یا ماجرا هایی که اتفاق افتاده و تمام شده از زمان گذشته ساده استفاده میشود نه حال کامل.

 

پاسخ سوال مسابقه هفتم

فرمول گذشته استمراری                            past continue

فاعل + tobe (بصورت گذشته)+فعل+ ing

I ,he,she.it,was working
You,we,they, were working

کاربرد:
از زمان گذشته استمراری بيشتر برای بيان کارهايی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتی ادامه داشته‌اند ولی حدود زمانی آنها به طور دقيق مشخص يا مهم نيست.
در اغلب موارد گذشته استمراری همراه با گذشته ساده بکار می‌رود. در چنين حالتی، گذشته استمراری بر کارها و فعاليتهای طولانی‌تر (در پس‌زمينه) دلالت می‌کند، در حالی که گذشته ساده بر کارها و فعاليتهايی دلالت می‌کند که در ميانه کارهای طولانی‌تر واقع شده‌ا
گذشته استمراری» در موارد زير بکار می‌رود:

1- برای بيان کاری که قبل از زمان خاصی در گذشته آغاز شده و احتمالاً پس از آن نيز ادامه داشته است:

‘What were you doing at 6.00? I was having breakfast.
(ساعت 6 چکار می‌کرديد؟ داشتم صبحانه می‌خوردم)

2- برای بیان کار يا فعاليتی در گذشته که به وسيله چيزی قطع شده باشد:

The phone rang when I was watching TV.
(وقتی داشتم تلويزيون تماشا می‌کردم، تلفن زنگ زد)

While I was driving home, my car broke down.
(هنگاميکه داشتم به خانه بر می‌گشتم، ماشينم خراب شد)

3- برای بيان کار يا فعاليتی به پايان نرسيده در زمان گذشته (در مقايسه با گذشته ساده که کارهای کامل شده را بيان می‌کند):

I was reading a book during the flight. (I didn’t finish it)

but: I read a book during the flight. (I finished it)

نکته : هنگامی که درباره گذشته صحبت می شود، اغلب از دو کلمهwhen و whileاستفاده می شود. فعل استفاده شده در عباراتی که با when می آید معمولا گذشته ساده و باwhile گذشته استمراری به کار می رود.

While I was playing cards, my friend phoned me.                .موقعی که داشتم کارت بازی می کردم، دوستم تلفن زد

I was playing cards when my friend phoned me.                  .داشتم کارت بازی می کردم که دوستم زنگ زد

نکته : بعضی از افعال در انگلیسی شکل استمراری ندارند. مثل:

Know understand hate believe need mean own prefer seem want…

منفی کردن : not بین to be و فعل ing قرار میگیرد

I wasn’t working

سوالی کردن: to be اول جمله قرار میگیرد

Were you working?

قید هایی که بیشتر در این زمان استفاده می شوند عبارتند از:

 

When ,While ,Yesterday, (morning, afternoon, evening. . .)

پاسخ سوال مسابقه هشتم

گذشته کامل                  past perfect

I, you, we, they had written

he, she, it had written

فاعل +had+قسمت سوم فعل

I had written

کاربرد

الف :ما از زمان گذشته کامل استفاده مي‌کنيم تا نشان دهيم عملي پيش از عمل ديگري در گذشته اتفاق افتاده است (گذشته در گذشته).

When I arrived at the cinema, the film had already begun.

نکته1: اگر بخواهیم به مقایسه گذشته ساده و ماضی بعید اشاره کنیم، می توان گفت اگر دوعمل در گذشته پشت سر هم یا با فاصله کوتاهی انجام شده باشند هر دو عمل به شکل گذشته ساده بیان می شوند و اگر عملی در گذشته قبل از عمل دیگر با فاصله انجام شده باشد از گذشته بعید استفاده می شود. مثال:

When I arrived at the airport, the plane had landed.

وقتی که به فرود گاه رسیدم، هواپیما به زمین نشسته بود.

When I arrived at the airport, the plane landed.

وقتی که به فرود گاه رسیدم، هواپیما به زمین نشست.

نکته 2: اگر چندین عمل در گذشته با فاصله کم یا یکی پس از دیگری اتفاق افتاده باشد از گذشته ساده استفاده می کنیم نه ماضی بعید.

I arrived home at 1:30, ate my lunch, took a nap, and did my homework.

ساعت یک و نیم به خانه رسیدم، ناهار خوردم، چرت زدم و تکا لیفم را انجام دادم.

ب) برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده و تا انجام دادن عملی دیگر در گذشته ادامه داشته است.

My teacher had lived in Paris before he studied art there.

معلم من قبل از اینکه تحصیل در رشته هنر را در پاریس آغاز کند، آنجا زندگی کرده بود.

By the time his uncle got a very good job, he had taken many risks.

تا زمانی که عمویش شغل خوبی بدست آورد، ریسک های زیادی را کرده بود.

ج) برای بیان عمل یا حالتی که در زمان مشخص درگذشته اتفاق افتاده است علاوه بر گذشته ساده از ماضی بعید نیز می توان استفاده کرد. کلمات before و afterتعیین کننده هستند که کدام عمل ابتدا انجام شده است.

I sent an email on October 7th before she asked me on October 10th.

قبل از این که او در تاریخ دهم اکتبر درخواست کند، من ایمیل را در تاریخ هفتم اکتبر فرستادم.

I had sent an email on October 7th before she asked me on October 10th.

قبل از این که او در تاریخ دهم اکتبر درخواست کند، من ایمیل را در تاریخ هفتم اکتبر فرستاده بودم.

د) قوانین زیر به طور معمول در کتابهای گرامر به چشم می خورد:

گذشته ي ساده + before + ماضي بعید
گذشته ي ساده + when + ماضي بعيد
ماضي بعيد + because + گذشته ي ساده
ماضي بعيد + after + گذشته ي ساده

همینطور:
گذشته ساده +before+ماضی بعید

My father had left home before she called.

ماضی بعید , گذشته ساده+before

Before she called, my father had left home.

ماضی بعید + after +گذشته ساده

I ate lunch after I had finished my work.

گذشته ساده , ماضی بعید+ after

After I had finished my work, I ate lunch.

 

کلمات ربطی که بیشتر در این زمان استفاده می شوند عبارتند از:

When,Before,Because,As soon as

همینطور کلمه just به مفهوم تازه یا همان موقع در گذشته کامل بکار میرود.

She had just started her work when i called her.

برای منفی کردن not بعد از had قرار میگیرد

I hadn’t written

سوالی کردن
اول جمله had قرار میگیرد
?Had i written

پاسخ سوال مسابقه نهم

افعال کمکی در زبان انگلیسی

کاربرد افعال کمکی در زبان انگلیسی این است که آنها به فعل اصلی جمله کمک می کنند تا مفهوم را بهتر بیان کند. این افعال قبل از فعل اصلی جمله می آیند. لیست کامل افعال کمکی و مدال بصورت زیر است:

لیست افعال کمکی

Do: do dose did
Have:Have has had
Be: am is are was were been

 

افعال کمکی را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:
افعال کمکی اصلی: که در بالا آمده است.

To be, to have, to do
که در صورت نبودن فعل اصلی خود جای فعل اصلی محسوب میشوند.

افعال کمکی وجهی:

must
ought to
used to

 shall
should

 may
might

  can
could

   will
would

ویژگیهای افعال کمکی

الف) افعال کمکی اصلی

حالت سوم شخص مفرد (-s form)، گذشته ساده و اسم مفعول (قسمت سوم فعل) آنها نامنظم (بی قاعده) است:

ب) افعال کمکی وجهی

1- در حالت سوم شخص مفرد (بر خلاف افعال معمولی) -s نمی‌گیرند:

can play the piano quite well. (not: She cans …)

He must work harder. (not: He musts …)

2- در جملات پرسشی و منفی، از فعل کمکی دیگری استفاده نمی‌کنند:

What would you buy if you won the lottery?
(not: What did you would buy …)

3- هیچگاه to بعد از آنها قرار نمی‌گیرد (به استثنای ought to و used to):

You should phone the police immediately. (not:you should to phone …)

4- هیچگاه -ed یا -ing نمی‌گیرند:

musting, musted

5- هیچگاه با همدیگر به کار برده نمی‌شوند:

.I might could wash the car

قابلیت های مختلف افعال کمکی

1- برای منفی کردن یک جمله کافی است پس از فعل کمکی، not اضافه کنیم و یا از حالت مخفف آن استفاده کنید:

She will come → She will not (won’t) come.

2- برای پرسشی کردن یک جمله، فعل کمکی را قبل از فاعل جمله قرار دهید:

She will come → Will she come?

3- گاهی می‌توان فعل اصلی پس از فعل کمکی را حذف کرد به شرط آنکه معنی آن (با توجه به شرایط) واضح باشد:

‘Will she come tonight?’ ‘No, she can’t.’ (=’she can’t come.’)

‘I’ve never been to China. Have you?’

4- سوالی – منفی کردن، از دو روش میتوان استفاده کرد :

1- کلمه not بعد از فاعل جمله سوالی بکار میرود

?Can you not help me

2- مخفف not را به فعل کمکی جمله سوالی اضافه میکنیم

? Can’t you help me

پاسخ سوال مسابقه دهم

جملات شرطی

جملات شرطی‌ شامل دو قسمت می‌باشند: يکی‌ عبارت شرطی‌ و ديگری‌ عبارت اصلی‌. عبارتی‌ که حاوی‌ if باشد را عبارت شرطی‌ و عبارت ديگر را عبارت اصلی‌می‌ناميم.

رويدادی‌ که در عبارت اصلی‌ توصيف می‌شود بستگی‌ به شرطی‌ دارد که در عبارت شرطی‌ بيان می‌شود.

 

            we will get wet       ,If it rains this evening
               عبارت اصلی‌              عبارت شرطی‌

 

عبارت شرطی‌ می‌تواند در انتهای‌ جمله نيز بيايد، ولی‌ در اين صورت علامت ويرگول (,) حذف می‌شود:

 

     if you press this button        The door opens
              عبارت شرطی‌           عبارت اصلی‌

 

جملات شرطی‌ نوع اول

از جملات شرطی‌ نوع اول برای‌ بيان یک شرط (يا موقعيت) ممکن و يک نتيجه محتمل در آينده استفاده می‌شود.

 

  if   حال ساده   will/won’t   مصدر بدون to
  if   I work hard              I will   pass my exams

 

If find your watch, I will tell you.
(اگر ساعت شما را پيدا کنم به شما خواهم گفت)

If we leave now, we‘ll catch the 10.30 train.
(اگر حالا حرکت کنيم به قطار ساعت 10:30 می‌رسيم)

If I see him, I‘ll tell him the news.
(اگر او را ببينم خبرها را به او خواهم گفت)

You‘ll get wet if you don’t take an umbrella.
(اگر چتر نبری‌ خيس خواهی‌ شد)

نکته

علاوه بر will می‌توان از should ،must ،can ،might ،may و غيره نيز استفاده کرد که در اين صورت معنی‌ آن کمی‌ فرق خواهد کرد:

 • If you pull the cat’s tail, it may scratch you.
  (اگر دم گربه را بکشی‌ ممکن است تو را چنگ بزند )

 • You should eat less rice if you want to lose weight.
  (اگر می‌خواهی‌ وزن کم کنی‌ بايد کمتر برنج بخوری‌)

پاسخ سوال مسابقه یازدهم

جملات شرطی نوع دوم (second conditional)

از این نوع از جملات شرطی که مربوط به زمان حال می شوند برای چیز هایی که تا حد زیادی غیر ممکن هستند استفاده می کنیم. در این جملات زمان (tense) افعال گذشته است (اگر فعل ما یک فعل بی قاعده باشد از شکل دوم آن یعنی past tense استفاده می کنیم) و در بند نتیجه از would استفاده می کنیم.

If I had enough money, I would visit 80 countries

اگر من به اندازه کافی پول داشتم 80 کشور را می دیدم

If I knew his name, I would tell you

اگر اسمش را می دانستم به تو می گفتم

نکته دیگر در این خصوص این است که اگر ما بخواهیم در موقعیت های رسمی ازفعل استفاده کنیم باید برای ضمایر مفرد (مثل I, It, he و she) از فعل جمع were استفاده کرد (در انگلیسی عامیانه برای افعال مفرد از was استفاده می شود).

If I were you, I would tell my parents

اگر من به جای تو بودم به والدینم می گفتم

 

پاسخ سوال مسابقه دوازدهم

جملات شرطی نوع سوم (third conditional)

زمان در این نوع از جملات مربوط به گذشته است که برای تصور کردن نتیجه چیزی که در گذشته روی نداده است به کار می رود.

ساختار: if + past perfect, …would + have + past participle

If we had taken a taxi, we wouldn’t have missed the train

اگر تاکسی گرفته بودیم قطار را از دست نمی دادیم (ولی ما تاکسی نگرفتیم و قطار را هم از دست دادیم)

If I had found his address, I would have sent him an invitation

اگر آدرسش را پیدا می کردم دعوتش می کردم (ولی آدرس او را پیدا نکردم و دعوتش هم نکردم)

 

دسامبر 31, 2017

0 پاسخ در "پاسخ مسابقات کانال آموزش مجازی"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درباره ی ما

کانون زبان رسالت از سال 1389 فعالیت خود را در میدان رسالت آغاز کرد.
کانون زبان رسالت رسالت منحصر به فرد است : زیرا مهمترین هدف ما مرتفع کردن بالاترین چالش توسط کاربردی کردن یادگیری شماست. لذا جهت نیل به این هدف جمیع کلاسهایمان در تمام زبان ها و همه مقاطع مکالمه محور ، با شرایط ویژه می باشند.

دوره های برتر

آمار بازدید

 • 0
 • 0
 • 402
 • 4,957
 • 20,388
ژوئن 2023
ش ی د س چ پ ج
« نوامبر    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

منوهای نصب در پنل مدیریت